491 N. State Road 7
Plantation, FL 33317
(954) 765-8950
OPEN MONDAY TO FRIDAY 9AM – 5PM

Fair Housing Creole

LOJMAN EKITAB

Sevis Ed Legal nan Brawod ap enkouraje lojman ekitab pou tout moun tankou mounn ki pale Espanyol ak Kreol ki abite nan tout Brawod la. Lojman Ekitab la se yon lwa ki di li pa legal pou yo fe moun diskriminasyon nan aktivite ki gen pou oue ak vann kay, lwe kay, ou byen anfemye kay. Lwa pou Lojman Ekitab la entedi diskriminasyon ki baze sou ras, koule, nasyonalite, orijin, relijyon, andikap, seks, fanmi, estati (ti mounn anba laj 18 lanne, fanm ansent ak moun ki gade ti moun anbalaj18 lanne) ou byen ti moun andikap.

DWA POU LOJMAN EKITAK KOTE LETA ENTEDI POU YO PA REFIZE:

 • Lwe, vann, ou byen negosye lojman
 • Fe lojman disponib, ou byen refize akse pou lojman
 • Mete tem diferan, kondisyon, ou privilej pou vann ou byen lwe kote pou rete a
 • Fe lojman disponib pou inspeksyon
 • Bay akse pou sevis nan vann ou lwe yon kay
 • Akse pou lwe yon kay

La lwa entedi pou menase, entimide ou byen entefere avek nenpot mounn pou egzese dwa lojman yo.

SI OU TE SIBI DISKRIMINASYON POU LOJMAN OU DWE:

 • Kenbe yon dosye ekri ki genyen tout atanta ou te fe ak nimewo kontak E kominikasyon avek manadje, mounn ki lwe kay la, ajan imobilye a, met kay la, koutye ipotek la, ou byen lot moun ki te enplike nan zafe sa a
 • Kenbe tout dokiman ak tout dosye, tankou reci ou peye lwayaj la, kontra lew ou te fe acha a, aplikasyon pou kay la, aplikasyon pou te pwetew ou lajan lonn nan, let pou mande dokiman ak let si yo te refizew, ak lot dokiman pou aplikasyon pou lojman.

NOU KAPAB RELE:

Broward County Human Rights Section

Governmental Center

115 South Andrews Avenue, Room 427

Fort Lauderdale, FL 33301-1883

954-357-7800 (Voice)

954-357-7817 (Fax)

954-357-6181 (TTY)

Ou byen kontakte nou pa email nan: humanrights@broward.org

U.S. Department pou lojman avek Urban Development

Depatman lojman pou diskriminasyon 1-800-669-9777 Bay infomasyon pou moun kap rele pou lojman ekitab sou dwa yo. Dosye pou   konsomate depose plent pou tretman ki pa ekitab sou diskriminasyon. An Espanyol ou byen an Angles.

*Ou genyen jiska yon lanne pou depoze yon plent pou violasyon, menw ou kapab depozel avan menm yon lanne tou.

LOJMAN EKITAB

Sevis Ed Legal nan Brawod ap enkouraje lojman ekitab pou tout moun tankou mounn ki pale Espanyol ak Kreol ki abite nan tout Brawod la. Lojman Ekitab la se yon lwa ki di li pa legal pou yo fe moun diskriminasyon nan aktivite ki gen pou oue ak vann kay, lwe kay, ou byen anfemye kay. Lwa pou Lojman Ekitab la entedi diskriminasyon ki baze sou ras, koule, nasyonalite, orijin, relijyon, andikap, seks, fanmi, estati (ti mounn anba laj 18 lanne, fanm ansent ak moun ki gade ti moun anbalaj18 lanne) ou byen ti moun andikap.

DWA POU LOJMAN EKITAK KOTE LETA ENTEDI POU YO PA REFIZE:

 • Lwe, vann, ou byen negosye lojman
 • Fe lojman disponib, ou byen refize akse pou lojman
 • Mete tem diferan, kondisyon, ou privilej pou vann ou byen lwe kote pou rete a
 • Fe lojman disponib pou inspeksyon
 • Bay akse pou sevis nan vann ou lwe yon kay
 • Akse pou lwe yon kay

La lwa entedi pou menase, entimide ou byen entefere avek nenpot mounn pou egzese dwa lojman yo.

SI OU TE SIBI DISKRIMINASYON POU LOJMAN OU DWE:

 • Kenbe yon dosye ekri ki genyen tout atanta ou te fe ak nimewo kontak E kominikasyon avek manadje, mounn ki lwe kay la, ajan imobilye a, met kay la, koutye ipotek la, ou byen lot moun ki te enplike nan zafe sa a
 • Kenbe tout dokiman ak tout dosye, tankou reci ou peye lwayaj la, kontra lew ou te fe acha a, aplikasyon pou kay la, aplikasyon pou te pwetew ou lajan lonn nan, let pou mande dokiman ak let si yo te refizew, ak lot dokiman pou aplikasyon pou lojman.

NOU KAPAB RELE:

Broward County Human Rights Section

Governmental Center

115 South Andrews Avenue, Room 427

Fort Lauderdale, FL 33301-1883

954-357-7800 (Voice)

954-357-7817 (Fax)

954-357-6181 (TTY)

Ou byen kontakte nou pa email nan: humanrights@broward.org

U.S. Department pou lojman avek Urban Development

Depatman lojman pou diskriminasyon 1-800-669-9777 Bay infomasyon pou moun kap rele pou lojman ekitab sou dwa yo. Dosye pou   konsomate depose plent pou tretman ki pa ekitab sou diskriminasyon. An Espanyol ou byen an Angles.

*Ou genyen jiska yon lanne pou depoze yon plent pou violasyon, menw ou kapab depozel avan menm yon lanne tou.